• KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

   • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

    Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7, 76-200 Słupsk;

    Inspektorem Ochrony Danych, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku jest Pan Jarosław Mielnik; dane kontaktowe: tel. 59 84 00 090, fax. 59 84 02 166 adres poczty elektronicznej iod@radcamielnik.pl

    Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych  osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016  r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 996) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U.z 2017 r. poz. 2198)w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

    Dane osobowe Pana/Pani/ ucznia przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

    Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

    Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

    Dyrektor Szkoły