•  

  Godziny konsultacji DORADCY ZAWODOWEGO
   

  Wtorek  12:30 - 13:30
  Środa 13:30 - 14:30 (bądź wg indywidualnego ustalenia z uczniem/rodzicem)

   

   • DORADZTWO ZAWODOWE

   • Jeśli nie masz pomysłu na swoją przyszłość edukacyjno-zawodową skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego.

    Doradca zawodowy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów: mgr Beata Wałaszewska

    Doradca zawodowy pomaga uczniom w określeniu ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
    Bada predyspozycje zawodowe za pomocą testów. Udziela wsparcia w wyborze zawodu oraz dalszego kierunku kształcenia (wybór szkoły ponadpodstawowej, policealnej, wyższej). Udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe (ulotki, informatory o szkołach ponadpodstawowych, policealnych, uczelniach wyższych, informatory o zawodach).


    Jak przebiega spotkanie z doradcą zawodowym?


    Spotkanie jest dwuetapowe i obejmuje:

    1. Badanie predyspozycji - wypełnianie testów (czas trwania ok 1,5 godziny).
    2. Indywidualne konsultacje - rozmowa trwająca ok. 1 godziny.

    Podczas spotkania uczeń otrzymuje charakterystykę zawierającą ogólny opis zbadanych cech osobowości, dominujących zdolności, charakterystykę mocnych i słabych stron, własnej osobowości. Jest to punktem wyjścia do dyskusji z doradcą zawodowym i ustalenia optymalnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, określenia planów zawodowych.

  • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

  • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, oczekiwane efekty, metody pracy. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie, jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, umie samodzielnie wybrać szkołę ponadpodstawową, ma plany na przyszłość.

  • Testy do samobadania przez uczniów

  • Drogi Uczniu!
   W zamieszczonych poniżej linkach znajdziesz testy oraz kwestionariusze, które można wykonać samodzielnie w domu. Pamiętaj jednak, iż wyniki testów nie dają gotowych rozwiązań! Wyniki mogą wskazać wyróżniające się obszary zawodowe, mogą być podpowiedzią w jakim kierunku masz szansę rozwinąć swój potencjał w przyszłości. Mogą być pomocne także do zastanowienia się nad tym, co jest dla Ciebie ważne w życiu, szkole, przyszłej pracy.
   Zawsze warto wyniki testu przedyskutować z doradcą zawodowym - zapraszam Beata Wałaszewska