• Rok szkolny 2023/2024

    •  

     Wrzesień

     Witaj szkoło! Co robimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie? - pomysły. Organizacja pracy w świetlicy - zapoznanie dzieci z zasadami BHP oraz z regulaminem świetlicy. Zapoznanie uczniów klas pierwszych ze strefami w świetlicy, wyposażeniem sali, z zasadami korzystania z zabawek, gier i pomocy dydaktycznych. Objęcie opieką pierwszoklasistów i nowych uczniów. Pasowanie na Świetliczaka. Integracja grupy i zachęcanie do wspólnej zabawy.

     Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły. Podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym – rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w drodze do i ze szkoły. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez ulicę. Zaznajomienie dzieci z wybranymi znakami drogowymi oraz pojęciami: droga, chodnik, jezdnia, sygnalizacja świetlna. Kształtowanie właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu. Poznanie zasad bezpiecznej zabawy w budynku szkoły i poza nią. Czytanie wiersza W. Chotomskiej pt. Gdy zamierzasz przejść przez ulicę.

     Mój przyjaciel. Kształtowanie u dzieci zachowań prospołecznych. Uświadomienie dzieciom niepowtarzalności i wyjątkowości każdego człowieka oraz roli koleżeństwa i przyjaźni w życiu. Przypomnienie i utrwalenie cech dobrego kolegi, przyjaciela. Uświadomienie dzieciom potrzeby okazywania bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Uczymy się żyć w przyjaźni. Czy potrafię być dobrą koleżanką/kolegą - pogadanka.

     Żegnamy lato, witamy jesień. Poszerzanie wiedzy o zbliżającej się zmianie aury. Rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu. Zapoznanie z rodzajami grzybów oraz przestrzeganie przed zbieraniem trujących grzybów. Przypomnienie o konieczności ubioru dostosowanego do pogody. Przygotowanie prac na konkurs plastyczny dotyczących jesieni.

     Październik

     Nasi milusińscy - zwierzęta domowe. Jestem odpowiedzialnym opiekunem - rozmowa na temat sposobów opiekowania się zwierzętami. W świecie zwierząt - ciekawostki na temat zwierząt. Ja i mój pupil - praca plastyczna. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc? Karmnik dla ptaków - zbiorowe wykonanie pracy plastycznej.

     Nasi nauczyciele. Dzień Edukacji Narodowej – święto całej oświaty. Podkreślenie roli nauczyciela w życiu dziecka, poznawaniu świata oraz podkreślenie znaczenia pozostałych pracowników szkoły. Kształtowanie nawyków grzecznościowych. Rozwijanie więzi przyjaźni ze społecznością szkolną. Nabywanie umiejętności składania życzeń. Zagadki, rebusy o szkole - układamy i rozwiązujemy.

     Agresji i przemocy mówimy NIE! Nauka radzenia sobie w groźnych społecznie sytuacjach. Zapoznanie uczniów z rodzajami agresji i sposobami radzenia sobie z nią. Zwiększenie zaufania uczniów do siebie w  sytuacjach potencjalnej przemocy oraz wrażliwości na zdarzenia, w których potrzebna jest interwencja.

     Zdrowe odżywianie. Kształtowanie u dzieci właściwych zachowań prozdrowotnych. Wdrażanie i dbanie o własne zdrowie. Zwrócenie uwagi na potrzebę codziennego spożywania warzyw i owoców. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie.

     Listopad

      

     Dla tych, których już nie ma - jesienna zaduma. Wdrażanie do czczenia pamięci o zmarłych. Kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się na cmentarzu. Zapoznanie z tradycjami Święta Zmarłych. Wdrażanie do pomagania innym, budzenie empatii. Gry i zabawy integrujące grupę. Zabawy relaksacyjne przy muzyce.

     Droga Polaków do wolności - Narodowe Święto Niepodległości. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych. Rozbudzanie zainteresowania dzieci dziejami Polski i Polaków. Zapoznanie z legendami i faktami historycznymi dotyczącymi powstania Państwa Polskiego. Uświadomienie potrzeby podtrzymania tradycji narodowych. Wykonanie kotylionu w barwach narodowych.

     Z bajką w świecie dzieci. Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Zaznajamianie dzieci z literaturą dziecięcą, bajkami, baśniami. Zabawa w kalambury – zgadnij, jaka to bajka?Zapoznanie uczniów z budową książki. Słuchanie audiobooków. Praca plastyczna -wykonanie zakładki do książki.

     Dzień pozdrowień i życzliwości. Jestem tolerancyjny i życzliwy wobec innych. Promowanie takich wartości jak: szacunek, akceptacja i tolerancja. Nauka poszanowania dla indywidualności drugiego człowieka. Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości w stosunku do kolegów i koleżanek. Wspólne wykonanie gier dydaktycznych dotyczących zachowania w różnych miejscach i sytuacjach. Dobre maniery, czyli savoir vivre w świetlicy. Odgrywanie scenek związanych z zasadami kulturalnego zachowania.

     Andrzejkowe tradycje. Pogadanka na temat zwyczajów i obrzędów ludowych. Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych. Umacnianie więzi między dziećmi poprzez wspólną zabawę. Doskonalenie sprawności manualnych – wykonanie dekoracji andrzejkowej i rekwizytów do wróżb.

     Grudzień

     Spotkanie z Mikołajem. Przybliżenie uczniom postaci Św. Mikołaja. Kształtowanie postaw prospołecznych. Doskonalenie sztuki pisania listu, wiadomość do Mikołaja (krótka forma pisemna). Nauka odpowiedniego adresowania koperty. Tradycja obdarowywania prezentami - pogadanka. Praca plastyczna związana z Mikołajem.

     Zima, zima, zima… Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt zimą. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące zimą w przyrodzie. Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Wykonanie ozdób choinkowych, kolorowych łańcuchów, bombek. Słuchanie kolęd i zimowych opowieści.

     Święta Bożego Narodzenia. Budzenie szacunku do tradycji rodzinnego świętowania. Utrwalenie wiadomości związanych ze świętami. Wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój. Zachęcanie do wykonywania świątecznych stroików i elementów dekoracji. Nauka i doskonalenie redagowania życzeń świątecznych oraz składania życzeń.

     Styczeń

     Otwieramy nowy kalendarz. Kształtowanie właściwego stosunku do tradycji i obrzędowości. Przypomnienie i utrwalenie nazw miesięcy i pór roku. Wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych przepowiedni na Nowy Rok. Zapoznanie dzieci z przysłowiami związanymi z miesiącami. Mrozem malowane - kreatywna praca plastyczna. Moje plany na nowy rok – rozmowy.

     W świetlicowym kręgu. Wdrażanie i utrwalanie umiejętności kulturalnej zabawy z innymi dziećmi. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naszą i cudzą własność. Integracja grupy poprzez wspólną zabawę. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

     Zima nie jest zła. Zapoznanie dzieci ze sportami zimowymi oraz wykonanie pracy plastycznej: mój ulubiony sport zimowy. Zagadki i rebusy związane z zimą. Poszerzenie wiadomości o śnieżnych zakątkach naszego globu, praca z globusem. Zimowe praca plastyczne.

     Bezpieczne ferie zimowe. Wdrażanie do dbania o własne bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu i lodzie. Kształtowanie u dzieci umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego. Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego. Propagowanie aktywnego trybu życia, zachęcanie do uprawiania sportów. Kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń oraz dokonywania właściwych wyborów.

     Luty

     Karnawał w Polsce i na świecie. Zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi w Polsce i innych krajach. Projektowanie i wykonanie elementów stroju na zabawę karnawałową. Bal przebierańców w świetlicy.

     Bezpieczni w Internecie. Ukazanie pozytywnego i negatywnego wpływu multimediów na człowieka. Dostarczenie wskazówek na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Ustalenie zasad bezpiecznego surfowania po Internecie i poznanie zasad Netykiety.

     Savoir-vivre na co dzieńUmacnianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Zapoznanie z zasadami savoir-vivre. Kształtowanie i utrwalanie poprawnych nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do zachowania ładu i porządku. Kształtowanie zdolności oceny własnego postępowania jako zgodnego lub niezgodnego z normami etycznymi.

     Marzec

     Dzień Kobiet / Dzień Olimpijczyka. Budzenie szacunku do kobiet. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności ruchowej wychowanków świetlicy: kształtowanie szybkości, skoczności, zwinności, zręczności i gibkości. Laurki okolicznościowe - praca plastyczna.

     Teatr - iTty możesz zostać aktorem. Pogłębienie wiadomości na temat teatru. Rozbudzenie postaw twórczych. Dlaczego ludzie chodzą do teatru? - swobodne wypowiedzi dzieci. Pogadanka na temat zachowania się w teatrze i odpowiedniego ubioru. Zabawa w teatr i odgrywanie ról. Zajęcia plastyczne – wykonanie kukiełki.

     Wiosna, wiosna, ach to Ty... Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od pór roku. Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Czytanie wierszy i słuchanie piosenek o wiośnie. Pierwsze wiosenne kwiaty - rozpoznawanie i nazywanie. Wykonanie pracy plastycznej – kwietna łąka.

     Tradycje Wielkanocne. Utrwalanie wiedzy na temat tradycji wielkanocnych. Uświadomienie uczniom znaczenia tradycji świątecznych dla umocnienia więzi rodzinnych. W koszyku wielkanocnym - symbolika, rozmowa na temat produktów znajdujących się w koszyku wielkanocnym. Mazurki, Pisanki, Kraszanki, Święconka, Dyngus - pogadanka o zwyczajach wielkanocnych. Wykonanie dekoracji wielkanocnych.

     Kwiecień

     Baśnie pana Andersena. Zapoznanie z postacią H. Ch. Andersena i jego utworami. Wspólne czytanie baśni i rozmowy na ich temat. Wykonanie ilustracjido wybranych utworów. Dobre i złe postacie - pogadanka.

     Wiosna w sadzie i ogrodzie. Jakie prace wykonuje się wiosną w ogrodzie? - pogadanka. Poznajemy warzywa sadzone w ogrodach. Kolorowy kwiat - praca plastyczna. Projektowanie ogrodu: Mój bajkowy ogród.

     Ekologia nasz mądry wybór. Kształtowanie u dzieci postaw i zachowań proekologicznych. Uświadomienie uczniom, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Zapoznanie z hasłami ekologicznymi: segregacja, makulatura, recycling. Zwrócenie uwagi na potrzebę segregowania śmieci. Woda i jej znaczenie dla człowieka. Wyrabianie nawyku oszczędzania wody i energii elektrycznej.

     W zdrowym ciele zdrowy duch. Przypomnienie o zasadach dbania o higienę osobistą, higienę snu i pracy/nauki. Poznanie zasad zdrowego odżywiania. Utrwalanie zachowań prozdrowotnych. Przegląd czasopism, poszukiwanie informacji o zdrowym odżywianiu. Jedzmy smacznie, zdrowo, kolorowo – praca plastyczna.

     Święta majowe. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Rozbudzenie szacunku wobec tradycji lokalnej. Rozbudzanie uczuć patriotycznych. Polskie symbole narodowe- prezentacja filmu edukacyjnego. Godło Polski, Flaga Polski -wydzieranka.

     Maj

     W świecie książek. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Kształtowanie nawyku czytania. Przedstawienie książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie. Poznawanie różnych autorów literatury dziecięcej. Wdrażanie dzieci do szanowania książek. Zapoznanie uczniów z budową książki.

     Odkrywamy Kosmos. Światowy Dzień Pszczół. Wzbogacenie wiedzy na temat kosmosu i Układu Słonecznego. Integrowanie grupy przez wspólne działanie i dążenie do realizacji wspólnych celów. Wzbogacenie słownika o nowe pojęcia. Wyrabianie aktywnej postawy podczas zajęć. Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat życia pszczół i etapów powstawania miodu.

     Dzień Matki. Wdrażanie do okazywania szacunku mamom. Uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy. Pogadanka na temat roli rodziny. Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką - Drzewo genealogiczne mojej rodziny. Moja Mama – opis wyglądu. Prezent dla Mamy - laurka, serduszko, kwiaty, ramka na zdjęcia.

     Dzień Dziecka. Przybliżenie dzieciom aparycji dzieci z różnych stron świata. Podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej. Zachęcanie do koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw. Historia mojego imienia - swobodne wypowiedzi uczniów. Kto i dlaczego wybrał twoje imię? Poznanie znaczenia poszczególnych imion. Wspólne zabawy ruchowe. Order uśmiechu- przybliżenie historii i idei. Projektowanie Orderu Uśmiechu.

     Czerwiec

     Ziemia nasza planeta. Ratujmy przyrodę, debata ekologiczna. Projektowanie znaków zakazu, które uczniowie umieściliby w różnych miejscach, aby chronić je przed zanieczyszczeniami. Rebusy ekologiczne. Cuda z makulatury - praca techniczna. Wykorzystanie surowców wtórnych. Promowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do aktywności fizycznej. Przybliżenie uczniom różnych dyscyplin sportowych. Nauka zasad zdrowej rywalizacji.

     Nadchodzi lato. Wakacyjne plany. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się o swoich zainteresowaniach i podejmowania decyzji co do spędzania czasu wolnego. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji.

     Dzień Ojca. Bezpieczne wakacje. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji. Ukazanie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem. Utrwalenie znajomości numerów alarmowych. Wręczenie dyplomów dla świetliczaków, którzy wykazali się wzorowym, kulturalnym zachowaniem oraz zaangażowaniem w życie świetlicy w ciągu całego roku szkolnego.