• Regulamin świetlicy szkolnej

    • Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 06:30 do 17:00 oraz pełni dyżury w niektóre dni wolne od zajęć dydaktycznych. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz wewnętrznych zasad.

     1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie klas I-III oraz starszych po uprzednim wypełnieniu wniosku przez rodziców bądź opiekunów prawnych.
     2. Wnioski przyjmowane są w świetlicy szkolnej przez cały rok szkolny, zależnie od potrzeb rodziców bądź opiekunów prawnych.
     3. Wychowawcy świetlicy zapewniają kompleksową opiekę wychowawczą, w tym odpowiednie warunki do samorozwoju.
     4. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych bądź od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu odebrania dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych bądź osoby upoważnione.
     5. Dziecko, przychodząc do świetlicy, zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza.
     6. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
     7. Bez zezwolenia nauczycieli uczniowie nie mogą opuszczać świetlicy. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, zajęcia pozalekcyjne itp.).
     8. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować wyposażenie świetlicy i dbać o porządek.
     9. Należy korzystać ze sprzętu dostępnego w świetlicy zgodnie z przeznaczeniem.
     10. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w sali przedmioty, przyniesione zabawki, zaginione telefony komórkowe itp.
     11. Rodzice bądź opiekunowie prawni ucznia, który dokona celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
     12. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
     13. W razie wątpliwości wychowawca może poprosić osobę odbierającą dziecko o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
     14. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka (pow. 7 r. ż) ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo. Jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga, rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną zarówno za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
     15. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
     16. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji nauczyciel zawiadamia telefonicznie rodziców lub inną osobę upoważnioną przez nich do odbioru dziecka. W razie braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz poinformować odpowiednie służby (policja).
     17. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
     18. Rodzic bądź opiekun prawny, który wyraża zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy szkolnej przez dziecko, ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo po wyjściu ze świetlicy.
     19. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
     20. Zwolnienie dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę nie będzie uwzględniane.
     21. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
     22. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
     23. Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby wskazane przez rodziców zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz poinformować odpowiednie służby (policja).